سکوریت

sintt

سکوریت کردن فرآیندی است که موجب استحکام شیشه خواهد شد که به شرح مختصری از آن می پردازیم :
عملیات حرارتی بر روی شیشه تا دمای تقریبا 700 درجه توسط کوره انجام می گیرد و سپس با دمیدن هوای سرد شیشه سریعا سرد خواهد شد همانطور که اشاره شد این عملیات باعث استحکام شیشه شده تا جایی که مقاومت آن در مقایسه با شیشه غیر سکوریت 5 برابر می باشد و در ضمن در صورت شکست نیز شیشه به قطعات کوچک تبدیل می شود که احتمال خطر کاهش می یابد .
توضیح جامع و شرح کامل را میتوانید از طریق مقالات موجود در سایت کسب نمائید
سکوریت کردن فرآیندی است که موجب استحکام شیشه خواهد شد که به شرح مختصری از آن می پردازیم :
عملیات حرارتی بر روی شیشه تا دمای تقریبا 700 درجه توسط کوره انجام می گیرد و سپس با دمیدن هوای سرد شیشه سریعا سرد خواهد شد همانطور که اشاره شد این عملیات باعث استحکام شیشه شده تا جایی که مقاومت آن در مقایسه با شیشه غیر سکوریت 5 برابر می باشد و در ضمن در صورت شکست نیز شیشه به قطعات کوچک تبدیل می شود که احتمال خطر کاهش می یابد .
توضیح جامع و شرح کامل را میتوانید از طریق مقالات موجود در سایت کسب نمائید .